kanaf

1396-10-06
کناف در تبریز

کناف چیست؟

معماری امروز با معماری زمان های قدیم زمین تا آسمان فرق کرده است . به گونه ای که مصالح نوین امروزی جایگزین مصالح سنتی شده و […]