سقف کاذب ترکيبي

  اجراء چند نوع سقف کاذب درکنار همديگر ودر غالب يک طرح هندسي منظم و يا غير منظم به همراه شکست و اختلاف سطح مختلف را سقف کاذب ترکيبي گويند . براي اجراء چنين سقفي ، طرحي مناسب با سازه …

تاریخ : سه‌شنبه, 4 آوریل 2017