نور مخفی کناف طرح دایره و اس

استفاده از کناف بمرور زمان در کشورمان جای خود را پیدا میکند و به یکی از ضروربات در امر ساختمان سازی تبدیل میشود. از کناف در جاهای مختلف ساختمان استفاده میشود که نصب و اجرای نورمخفی دایره و نیم دایره …

تاریخ : چهارشنبه, 12 آوریل 2017