دانلود نت موغام راست ( نت دستگاه راست آذربایجان )

در سده های میانی موغام ر است به عنوان اولین دستگاه و پایه و مبنای سایر موغامات محسوب می گردید و موسیقی شناسان آن را ریشه اصلی و مادر سایر موغام ها می دانند. نظریه پردازان موسیقی شرق « راست …

تاریخ : دوشنبه, 30 مارس 2020