دانلود نت موغام چهارگاه ( نت دستگاه چهارگاه آذربایجان )

میرمحسن نواب درکتاب « وضوح الارقام » موغام« چهارگاه – Chahargah » را چنین تشریح می کند : موغام « چهارگاه » ازصدای غرش رعد الهام گرفته و اجزای ترکیب آن بدین شرح است چهارگاه ، سه گاه ، زابل …

تاریخ : یکشنبه, 5 آوریل 2020